OBS!!! Viktigt!!!

HSB bostadsrättsförening Slagverket                                   Kallelse/Dagordning

i Norrköping                                                                          2022-04-12

Föreningens medlemmar kallas till

Extra föreningsstämma

Tid:         Måndag den 9 maj 2022 klockan 19.00

Plats:       Kvarterslokalen, Axel Swartlingsgata 153

Dagordning

1       Föreningsstämmans öppnande

2       Val av stämmoordförande

3       Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4       Godkännande av röstlängd

5       Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6       Godkännande av dagordningen

7       Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8       Val av minst två rösträknare

9       Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10      Val av styrelsens ordförande

11      Föreningsstämmans avslutande

Rulla till toppen