Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt (köp, byte, gåva) ska

  • upprättas skriftligen
  • innehålla vilken bostadsrätt det gäller samt priset
  • skrivas under av överlåtaren och förvärvaren

Ogiltig överlåtelse

Överlåtelse som inte innehåller det som nämnts ovan är ogiltig.

Talan om att en överlåtelse är ogiltig måste numera väckas vid allmän domstol inom två år från den dag då överlåtelsen skedde. Om inte så sker anses överlåtelsen giltig. Har parterna träffat avtal om annat pris än det som anges i överlåtelseavtalet är denna sidoöverenskommelse ogiltig.

Kravet på skriftlig form vid överlåtelse gäller som ovan nämnts vid köp, byte och gåva. Om mellangift lämnas vid ett byte, ska beloppet anges. Även om priset inte direkt och uttryckligen angetts, men det går att härleda ur avtalet exakt vilket belopp som avses vid överlåtelsetidpunkten, torde formkravet vara uppfyllt. Ett motsvarande resonemang torde också kunna föras vad gäller att identifiera den lägenhet överlåtelsen avser.

Vissa praktiska problem kan uppstå vid överlåtelse. Det är nämligen inte ovanligt med s k blandade fång (förvärv). Oavsett hur parterna rubricerat överlåtelseavtalet har föreningen att ta ställning till om formkraven är uppfyllda.

I en överlåtelse där en part övertar en bostadsrätt mot att han också övertar betalningsansvaret för de lån som belöper på bostadsrätten torde det vara nödvändigt att ange lånebeloppets storlek. För det fall lånebeloppet överstiger bostadsrättens värde i gåvosammanhang torde principen bli att överlåtelsen betraktas som ett köp. För att avtalet då skall vara giltigt krävs således att priset anges.

Medlemskap krav för att bli bostadsrättshavare

En överlåtelse av bostadsrätt sker normalt alltid under ett visst förbehåll, nämligen att föreningen godtar förvärvaren som medlem.

I lagen kommer detta till uttryck i en bestämmelse som säger att när en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.

Vägras förvärvaren medlemskap blir överlåtelsen ogiltig.

Överlåtaren är intill dess styrelsen beslutat om medlemskap att betrakta som bostadsrättshavare.

Rulla till toppen