Kallelse/Dagordning för HSB brf Slagverket i Norrköping

Föreningens medlemmar kallas till Ordinarie föreningsstämma

Tid: Torsdag den 26 januari 2023 kl 19.00
Plats: Kvartershuset, Axel Swartlings gata 153

Dagordning
1 Föreningsstämmans öppnande
2 Val av stämmoordförande
3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4 Godkännande av röstlängd
5 Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
6 Godkännande av dagordningen
7 Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
8 Val av minst två rösträknare
9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
10 Genomgång av styrelsens årsredovisning
11 Genomgång av revisorernas berättelse
12 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
13 Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
14 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
15 Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
16 Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
17 Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
18 Presentation av HSB-ledamot
19 Beslut om antal revisorer och suppleant
20 Val av revisor/er och suppleant
21 Beslut om antal ledamöter i valberedningen
22 Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
23 Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
24 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
25 Föreningsstämmans avslutande

Årsberättelsen kommer att delas ut i brevlådorna som vanligt.

Rulla till toppen