Ändringar i de nya HSB normalstadgar 2023

HSB normalstadgar 2023 antogs på Brf Slagverkets årsmöte 2024-01-25. För att dessa skall gälla skall de antas på nästkommande årsmöte.

Den främsta anledning till att Brf Slagverket behöver ändra stadgarna är att de har anpassats till aktuell lagstiftning. Dessutom har språket och strukturen uppdaterats. Med hjälp av bland annat en innehållsförteckning och beskrivande rubriker är HSB’s ambition att det ska vara mycket lättare att hitta rätt.

De nya lagarna trädde i kraft den 1 januari 2023. För att föreningens stadgar ska överensstämma med lag rekommenderar HSB föreningen att så fort som möjligt anta den senaste versionen av normalstadgarna.

Det är värt att komma ihåg att om föreningens stadgar strider mot lag så gäller lagens bestämmelser.

Den senaste stadgeversionen heter HSB normalstadgar 2023 för bostadsrättsföreningar. Kortfattat kan de senaste ändringarna sammanfattas på följande sätt:

  • Förändringar i § 37 beträffande vilka ändringar bostadsrättshavaren får göra i lägenheten och att möjlighet införs för en bostadsrättshavare som är missnöjd med styrelsens beslut i denna del att begära att hyresnämnden prövar frågan.
  • Regleringen i § 36 kring avhjälpande av brist i lägenheten utökas till att även omfatta situationer då en bostadsrättshavare utför en åtgärd i strid med § 37.
  • Ytterligare en förverkandegrund införs i § 44 gällande situationen då en bostadsrättshavare utan behövligt tillstånd utför en åtgärd för vilken tillstånd krävs enligt § 37.
  • Andra paragrafer där ändringar gjorts är § 5 och § 40 med anledning av en tidigare ändring i bostadsrättslagen genom vilken begreppet Landsting ändrades till Region samt § 1 med anledning av en tidigare lagändring genom vilken begreppet firma ersattes med företagsnamn.
Rulla till toppen