Ordningsregler för utlåning av föreningslokalen i HSB Brf. Slagverket

Föreningslokalen är belägen i Kvartershuset, Axel Swartlings Gata 153 i Norrköping, och avsedd för aktiviteter av boende i Brf. Slagverket. Lokalen är godkänd av brandmyndigheten för högst 50 personer.

Föreningslokalen får lånas av medlemmar inom Brf Slagverket och får nyttjas för privata sammankomster, ej för kommersiellt syfte. Lokalen får under inga omständigheter lånas ut till utomstående personer, såsom släktingar och vänner. Djur får ej vistas i lokalerna.

Den som lånar Kvartershuset är skyldig att sätta sig in i ordningsreglerna och att följa dessa.

Styrelsen äger rätt att vägra framtida utlåning om ordningsreglerna inte följs.

Lokalen har tillgång till Wi-Fi och omfattar 1 sällskapsrum för 50 personer, 1 förråds-rum för bord och stolar, 2 toaletter, 1 städförråd och 1 kök som är fullt utrustat.

Bokning sker på föreningens hemsida www.brfslagverket.se/kvartershuset . Vem som är lokalansvarig står på hemsidan.

Reparationer, underhåll och arrangemang kan tillfälligt bryta gällande bokningar.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att se till var nödutgångar, släckutrustning och hjärtstartare finns samt att kunna hantera dem.

Det åligger bostadsinnehavaren att i god tid ta kontakt med lokalansvarig för överenskommelse om utlämning av nycklar till föreningslokalen.

I samband med utlämning av nycklarna kvitteras att bostadsinnehavaren tagit del av i detta dokument beskrivna regler för nyttjande av föreningslokalen.

Nycklar får endast kvitteras ut av bostadsrättshavaren. Nycklarna får inte överlåtas till obehörig person eller till person under 20 år och skall lämnas tillbaka till lokalansvarig vid överenskommen tid.

Vid förlust av nycklar debiteras kostnaden för tillverkning av nya nycklar samt byte av cylindrar.

Minderåriga får inte lämnas ensamma i lokalen utan bostadsrättshavarens tillsyn.

Bostadsrättshavaren skall vara närvarande under sammankomsten. Det är inte tillåtet att lämna en sammankomst utan tillsyn.

Bostadsrättshavaren ansvarar för ordningen i lokalen under pågående sammankomst och för att inga obehöriga vistas i lokalerna.

Bostadsrättshavaren är personligt ansvarig för alla aktiviteter i och utanför lokalen och blir ersättningsskyldig för alla eventuella skador som uppkommit.

Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till lokalansvarig senast vid nycklarnas återlämnande

Följande tider gäller för aktiviteter i lokalen:
Fredag – lördag samt helgdagar skall det vara tyst kl. 01, övriga dagar kl. 22. Under den bokade tiden ingår den tid det tar för att ställa i ordning lokalen före och efter sammankomsten.

Handdukar, hushållspapper mm tillhandahålles av bostadsrättshavaren. Städutrustning finns att tillgå, även maskindiskmedel och rengöringsmedel.
Lokalen skall lämnas i städat skick. Städa även utanför entrén. Om städning ej har gjorts så debiteras bostadsrättshavaren.

  • Porslin, glas och bestick skall diskas och ställas på rätt plats.
  • Diskmaskinen får inte lämnas på efter diskning och vattnet till diskmaskinen skall stängas av.
  • Bord och stolar skall torkas av och ställas tillbaka i förrådet.
  • Golven skall sopas och våttorkas.
  • Kök och toaletter skall rengöras.
  • Sopor/skräp sorteras samt kastas i soprummet, inklusive papperskorgarna på toaletterna. Brf Slagverket regler för avfall gäller.
  • Kylskåpet skall tömmas.
  • Om grillarna använts, får de inte lämnas utan uppsikt om de är varma.

Det gäller totalt rökförbud inomhus. Utomhus finns en askkopp uppsatt på väggen, som skall användas vid rökning. Inga fimpar får slängas på marken.

Det åligger den person som lånar föreningslokalen att se till att de personer som vistas i lokalen inte för väsen och stör övriga medlemmar i föreningen genom att vara högljudda vare sig inomhus eller utomhus. Respektera grannarnas nattsömn och visa hänsyn!

Om det pågår så pass störande verksamhet i lokalen att störningsjour blir tillkallad, är det den som lånar lokalen som skall betala utryckningen.

Innan lokalen lämnas ska bostadsrättshavaren se till att:

  • Samtliga använda lokaler är utrymda.
  • Fönster och dörrar är stängda och låsta samt att belysningen är släckt.

Undertecknad intygar att ha läst och förstått innebörden i ovanstående dokument.

………………………………………….. …………………………………………

Ort och datum Datum för lån av HSB Brf Slagverkets föreningslokal

………………………………………….. …………………………………………

Namn Adress

………………………………………….. …………………………………………

Namnförtydligande HSB Brf Slagverkets styrelse

Rulla till toppen